054 වානරිද්ද ජාතකය

වානරිද්ද ජාතකය

තවද එක්සමයෙක්හිචතුවෛසාරi ඥානයෙන්යුක්ත වූබුදුරජානන්වහන්සේවෙළුවනාරාමයෙහිවැඩ වසන

සේක්දේවදත්ත ස්ථවිරයන්ගේවධ පිණිස උත්සහාකිරීමක්අරභයා මේ ජාතකය වදාළසේක. එසමයෙහිබුදු

රජානන්වහන්සේදේවදත්ත ස්ථිවරයන්වහන්සේවධ පිණිස උත්සාහ කෙරෙතිඅසා මහණෙනිදේවදත්ත ස්ථිවිර

තෙම වධ පිණිස උත්සාහ කරන්නේදැන්මතුනොවෙයිපෙරත්උත්සාහ කෙළේමය, එලෙස උත්සාහා කොට

තැතිගැන්වීම පමණකුදු කරන්නට නොහැකිවූයේයයිවදාරා ඉකුත්වත්දක්වා වදාළ සේක.

යටගිය දවස බරණැස්නුවර බ‍්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරුකෙණෙකුන්රාජ්‍යය කරණ කල්හිඅප මහා බෝධිසත්වයන්

වහන්සේවඳුරු ජන්මයෙහිඉපිද වැඩිවයසට පැමිණ අස්පැටවකුපමණ කායශක්තියෙන්යුක්තව එකවරම

ගංගාතීරයෙක්හිවාසය කරණ සේක. ඒගංගාවගේමැද අනේකප‍්‍රකාර වූආම්බ‍්‍රපනසාදී ඵල වෘක්ෂයෙන්යුක්ත

වූඑක්දිවයිනක්වන්නේය. හස්තිබල හා සමාන කායශක්තියක්ඇතිබෝධිසත්වයන්වහන්සේගංගාවගේ

මෙතරින්පැනනැගීදිවයින මෙතර ගඟ මැද එක්අතලගලෙක්ඇත්තේය. එහිහෙන සේක. එතැනින්පැනනැගී

ඒදිවයිනෙහිහෙන සේක. එතැනදී අනේක ප‍්‍රාකාර ඵලයෙන්අනුභවකොට සවස ඒඋපායෙන්ම නැවත අවුත්

තමා වසන තැන්හිවිසීම කොට දෙවැනිදිනයෙහිද එලෙසම කරණ සේක. මෙම ක‍්‍රමයෙන්එතැන්හිවාසය කරණ

සේක. එසමයෙහිවනාහීප‍්‍රජාපතීන්සහිත වූඑක්කුම්භීලයෙක්ඒගංගාවෙහිවිසීම කරන්නේය. ඔහුගේභාර්යාව

වූකිඹුල්ධේනුතොමෝඔබිනොබ වඩනා වූබෝධිසත්වයන්වහන්සේදැක බෝධිසත්වයන්වහන්සේගේ

හෘදයමාංශයෙහිදොළ උපදවා කිඹුලාට කියනුයේස්වාමීන්වහන්ස මට වනාහිමේ වානරෙන්ද්‍රයාගේහෘදය

මාංශයෙහිදොළෙක්උපන්නේය යිකීවාය. කුම්භීලතෙම යහපතිපින්වන්තිලබන්නෙහිය යිකියා අද සවස

දිවයිනෙන්එන්නා වූවානරේන්ද්‍රයා අල්වාගනිමි කියා ගොස්ගල්අත්ලෙහිහොත්තේය. බෝධිසත්වයන්වහන්සේ

දහවල්ගොදුරු කා සවස්වේලෙහිදිවයිනෙහිසිටිසේක්ම පහණ බලා මේ පහණ දැන්උස්ව පෙණෙන්නේය. ඊට

කාරණා කවරේදැයිසිතූසේක. උන්වහන්සේට වනාහිජලප‍්‍රමාණයද, පාෂාණ ප‍්‍රමාණයද යහපත්ව වැටහීතිබෙන්නේය.

ඒකාරණයෙන් ඕහට මෙබඳු සිතෙක්වූයේය. අද මේ ගංගාවගේජලය අඩුවූයේත්නොවෙයි. වැඩිවුයේත්නැත.

එසේවුයේද මේ පහණ මහත්ව පෙණෙන්නේය. කිමෙක්ද මෙතැන්හිමා ගන්නා පිණිස කුම්භීලතෙම හුන්නේදැයි

බෝධිසත්වයන්වහන්සේපළමුකොට ඔහුපරීක්ෂා කරන්නෙම් සිතා එතැන්හිම සිට පහණ හා සමග

කථාකරන්නාක්මෙන්පින්වත්පහණැයිකියා ප‍්‍රතිවචනයක්නොලබන සේක්තුන්වෙනිවර දක්වා පින්වත්පහණැයි

කීසේක. එකල්හිපහණතෙම කවරහෙයකින්ප‍්‍රතිවචනයක්නොදන්නේයයිකියා නැවත  ඕහට කියන්නාවූවානරතෙම

කිමෙක්ද පින්වත්පහණ අද මට ප‍්‍රතිවචන නොදෙන්නේයයිකීසේක. එකල්හිකුම්භිලතෙම සිතනුයේඒකාන්තයෙන්

සෙසුදිනවල්හිමේ පහණ වානරේන්ද්‍රයාහට ප‍්‍රතිවචන දෙන්නේය. මෝහට දැන්ප‍්‍රතිවචන දෙන්නෙමි සිතා

කිමෙක්ද පින්වත්වානරේන්ද්‍රයයිකීයේය, එවිට බෝධිසත්වයෝතෝකවරේහිදැයිවිචාළසේක. මම කුම්භීලයෙකිමි

කීයේය. කුමක්පිණිස මෙතැන්හිහොත්තෙහිදැයිවිචාළ සේක. එවිට කිඹුල්වතෙම නුඹවහන්සේගේහෘදයමාංශය

පතායයිකියේය. බෝධිසත්වයන්වහන්සේසිතනසේක්මට යායුතුමගක්නැත්තේය. අද මා විසින්මේ කුම්භීලයා

වඤාකටයුතුයයිසිතා ඉක්බිත්තෙන් ඕහට මෙසේකීසේක. යහළු කුම්භීලය මම ආත්මභවය තොපට පරිත්‍යාග

කරන්නෙම් තෝමුඛය හයා මා තාගේසමීපයට ආකල්හිගණුවයිකීසේක. කිඹුලූන්ගේවනාහිමුඛය විවෘත්වූ

කල්හිඇස්දෙක පියෙන්නේය. හෙතම ඒකාරණය නොසලකා මුඛය විවෘත කෙළේය. ඉක්බිත්තෙන්ඔහුගේ

ඇස්දෙක පිහිත වූයේය. හෙතම මුඛය විවෘතකොට ඇස්දෙක නිම්ලනය කොට හොත්තේය. බෝධිසත්වයන්

වහන්සේඑලෙස වූබව දැන දිවයිනෙන්අසහසට පැන නැගීගොස්කිඹුලාගේමස්තකය ආක‍්‍රාන්ත කොට එතැනින්

පැනනැගීවිජ්ජුල්ලතාවක්මෙන්බබලමින්එතෙර සිටිසේක. කිඹුලා ඒආශ්චර්යය දැක මේ වානරේන්ද්‍රය මේ

ලෝකයෙහිචතුර්විධ කාරණයකින්සමන්විත වූපුද්ගල තෙම පසමිතුරන්මැඩපවත්නේය. ඒසියළු කාරණාවෝම

තොපගේඅභ්‍යන්තරයෙහිඇතැයිසිතමි කියා මෙසේකීයේය. කෙසේද යත්? වානරේන්ද්‍රය වාක්සත්‍යයද පරීක්ෂා

ඥානයද අනෂට ධෛර්යයද නිස්සංගත්‍යාගයද යන මේ සතරගුණයෝනුඹවහන්සේට මෙන්යමක්හට ඇද්ද, ඒ

තෙම පසමිතුරා මැඩපවත්නේය. මෙසේකුම්භීලතෙම බෝධිසත්වයන්වහන්සේට වදාරණසේක්මහණෙනි,

දේවදත්ත ස්ථවිර තෙම මට වධ පිණිස උත්සාහ කළේදැන්මතුනොවෙයිපෙරත්උත්සාහ කෙළේමයයිමේ දම්

දෙසුන්ගෙණහැර දක්වා පූර්වාපර සන්ධි ගළපා මේ වාරනින්‍ද ජාතකය නිමවා වදාළසේක.

එසමයෙහිකිඹුලා නම් දැන්දේවදත්ත ස්ථිවිරයෝය. ඔහුගේභාර්යාව වූකිඹුල්ධේනුව නම් දැන්චිංචිමානවිකාවෝය.

වානරේන්ද්‍රව උපන්නෙම් වනාහිතිලෝගුරු සම්‍යක්සම්බුදු රජ වූමම්ම වේදැයිතමන්වහන්සේදක්වා වදාළ

සේක.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: