314 වානර ජාතකය

වානර ජාතකය

තවද නරසි ංහවූ සර්වඥයන් වහන් සේ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහි දේ වදත් ත ස් ථවිරයන්

වහන් සේ අරභයා මේ ජාතකය දක් වන ලද.

ඒකෙසේද යත්

දේ වදත් ත ස් ථවිරයන් වහන් ගේ වෛරයට උත් සාය කරණ නි යාව දම් සභාවේ රැුස් වූ මාළුවරුන් වහන් සේ

කි ය කි යා වැඩ උන් තැනට සර්වඥයන් වහන් සේ වැඩ වදරා මහණෙනි මා එන් නට පු ර්ව භාගයෙහි කවර

කථාවකින් යුක්තව උනු දැයිවිචාරා වදාරා එපවත්අසා මහණෙනිදැන් මතු නොවෙයි පෙරත් වෛරයට

උත් සහ කළෝ වේදැයි වදාරා ඒ කෙසේ දැයි ආරාධිතවූසර්වඥයන්වහන් සේ ඉකු ත් වත් දක් වා වදාළසේ ක.

යටගිය දවස බරණැස්නුවර බ‍්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරුකෙණෙකුන්වහන්සේරාජ්ජය කරණ සමයෙහි

බෝධිසත්වයන්වහන්සේඑක්ගසෙක වානරව උපන්සේක. උන්වහන්සේවාසය කරන්නාවූවනය ලඟ

ගංඟාවෙක්ඇත. ඒගඟ වසන්නාවූකිඹුලෙක්ඇත. ඒකිඹුලාගේකිඹුල් දෙනට ඒවානරයාගේහෘදමාංශය

අනු භව කරන් ට දොළොක් උපන. ඒ කි ඹු ල්දෙන් මේ වªරාගේ හෘදයමාංසය ලදහොත් විනා ජීවත්වන්නේ

නැතැයි කි ඹු ලාට කී ව. කි ඹු ලා ගොසි න් බෝ ධි සත් වයන් ට කි යන් නේ එම්බා සබඳ වªරානෙනි මේ එකතෙනම

තොප වාසය කරන් නේ ඇයි දැයි මේ ගගි න් එතර යහපත් අමෘත ඵලාඵල ඇති උයනෙක් ඇත, ඊ ගොසි න්

අනු භව කළ කල නපු රුදැයි කී හ. එවිට බෝ ධිසත් වයෝ කියන් නාහූ ගඟින් එතර අප යා හැකි උව කෙසේ

යමෝ දැයි කී හ. එවිට කි ඹු ලා කි යන් නේ මම පි ට ඉ¥වාගෙණ ගොස් එතර ලමි. මා පි ටට නැගෙවයි කී හ. එවිට

බෝ ධිසත් වයෝ යහපතැයි කි යා කි ඹු ලා පි ටට පැනපු වාහ. කි ඹු ලාත් බෝ ධිසත් වයෝ ත් ඇරගෙණ ගඟ මධ්‍යයට

ගොසි න් ගඟ ගි ලෙන් නට වන, එවිට බෝ ධිසත් වයෝ කි යන් නාහූ ඇයි සබඳ තොප මා කැඳවා ගෙණ පි ට

ඉªවා ගෙණ ආයේ ගඟි න් එතරලන් ට වේද, දැන් තෝ මා බා දියයට ගි ලෙන් නේ ඇයි දැයි විචාළ කල් හි කි ඹු ලා

කියන්නේතොපට සෙනෙහයෙන්ගඟින්එතර ඵලාඵල කන්ට ගෙණාම්ද, මාගේකිඹුල්දෙනට තොපගේ

හෘදය මාංසයට දොලාක් හෙයි න් තොප මරා උන් ට හෘදයමාංසය දෙන් ට ගෙනාමි කී කල් හි බෝ ධිසත් වයෝ

කී යන් නාහු එසේ කළ මේ සැටියටම ගොඩදී කි ව, මාගේ හෘදයමාංසය තෙල දිඹු ල් ගස රතු රතු ව පෙනෙන් නේ ය.

මීට ආයාසය ගන් නේ ඇයි දැයි කී හ, මීට ආයාස ගන් නේ ඇයි දැයි කි ය, එවිට කි ඹු ලාම එසේ කළ කළමනා

කි න් දැයි කී ය. බෝ ධිසත් වයෝ කි යන් නාහූ මා ගෙණගොස් දිඹු ල් ගසට නන් වාලන් නා හෘදය මාංසය දිලමි.

කි ඹු ලාත් සැබැවැයි සි තා බෝ ධිසත් වයන් ගෙණගොස් දිඹු ල් ගස සමීපයට ගි ය. බෝ ධිසත් වයෝ ත් කි ඹු ලා

පි ටින් දිඹු ල් ගසට පැන තොපි මා රැුවටු ව. මම තොප රවටාපී මී වªරන් ගේ හෘදය මාංසයත් දිඹු ල් ගස උඩ

ති බේද, තා රවටාලා මාගේ ප‍්‍ර ාණය ගළමා ගති මි. තොපගේ උයනේ ඇති අමෘත ඵලාඵලයෙනු ත් මට කම්

නැතැයි වදරා මේ වාන ජාතකය නි මවා වදාළසේ ක. එසමයෙහි කි ඹු ලා නම් දේ වදත් ත ස් ථවිරය. වානරව

උපන් නෙම් බු දුවූ මම්ම වේදැයි වදාළසේ කී .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: