547 කුම්භිල ජාතකය

කුම්භිල ජාතකය

සර්වඥ රාජෝ ත් තමයාණන් වහන් සේ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සේ ක් . තමන් වහන් සේ නසන් නට

දෙව්දතු න් කළ ව්‍යසනයක් නි සා මහණෙනි ෟමොහු මා නසන් ට උපක‍්‍ර ම යෙදුවේ දැන් මතු නොවෙයි . පෙරත්

කළෝවේදැයිඉකුත්වත ව\ළ සේක.

ආරාධනය – භික්‍ෂූන්වහන්සේ

ජාතක කථාව – මෙම ජාතක පොතේ 54 වන වානරින්‍ද ජාතක කථාවෙහි මෙනි .

වඳුරු තෙම උපක‍්‍ර ම බලයෙන් කු ම්භී ලයාගෙන් මිඳී එගොඩට පැන් න කල් හි කු ම්භී ලයන් වානරින්‍දයන් අමතා

යසෙසතේ චතු රො ධම්මා වානරින්‍දෟයථා තව

සච්චං ධම්මො ධිති චාගො දිඨංසො අති වතතති

පින්වත්වානරින්‍දයෟයමෙකු ලඟ සතය වචනය, ස් ථානෝ චිත ප‍්‍ර ඥාව, ධෛර්ය ය, ත්‍යාගී බව ති බේද ඔහු

නොබියව තම පස මිතු රා (හතු රා* පරදවා ජය ගන් නේ ය. ඔබද දැන් මාගෙන් මිඳුනේ යැයි කි යා ගි යේ ය.

එසයෙහි කු ම්භි ලයා නම් දැන් දෙව්දත් තෙරුන් ය. කු ම්භි ල ධේනු ව නම් චිංචිමානවිකාවෝ ය. වානරින්‍දව

උපන්නේබුදුරජාණන්වහන්සේය.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: